Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΑΚ Α.Ε
 
Για την εταιρία ΠΡΟΜΑΚ Α.Ε, Ποιότητα σημαίνει:
  • να παρέχει στους πελάτες της αξιόπιστες πωλήσεις μηχανημάτων κατεργασίας μετάλλου, εξαρτημάτων και αναλώσιμων αυτών, που καλύπτουν πλήρως τις χρονικές και οικονομικές απαιτήσεις τους καθώς τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές  απαιτήσεις όπου απαιτείται.
  • σεβασμός στον πελάτη και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 
Η παραπάνω Πολιτική  Ποιότητας για την εταιρία μας είναι σημείο αναφοράς και δέσμευση της Διοίκησης αλλά και προσπάθεια όλων των συντελεστών της.
“Το πεδίο δραστηριότητας της εταιρείας είναι η εμπορία μηχανημάτων επεξεργασίας μετάλλων”
 
Για να πετύχουμε τα παραπάνω:
  • έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2015,
  • παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας μας, τους οποίους ανασκοπούμε στην Ανασκόπηση του Σ.Π,
  • έχουμε δημιουργήσει ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας τέτοιο ώστε να ανταποκρινόμαστε σε όλους νόμους για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων,
  • διατηρούμε υψηλό το επίπεδο των στελεχών μας, με συνεχή εκπαίδευση επί του αντικειμένου τους και αξιολόγηση της επίδοσης τους,
 
Καθορίζουμε στόχους Ποιότητας τους οποίων ανασκοπούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες μας και ελέγχουμε την επίτευξή τους μέσα από τη διαδικασία της Ανασκόπησης του Συστήματος από τη Διοίκηση.
 
Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από τις διεργασίες που έχουμε αναπτύξει, αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρίας μας και φιλοσοφία κάθε στελέχους.
Hosted by Hostservice